Stichting Beheer Certificatie van Deskundigen

Stichting BCD

De stichting BCD (Beheer Certificatie van Deskundigen) is opgericht op 9 januari 2008 naar aanleiding van het wijzigen van de certificatieschema's waarvoor een aanwijzingsbeleid vanuit het ministerie van SZW bestaat.

De stichting heeft tot doel binnen de kaders van algemene en specifieke wet- en regelgeving en met betrekking tot de beroepsgroepen hoger veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, het verzorgen van effectieve en efficiënte certificering- casu quo registratiesystemen voor beroepsbeoefenaren in de betreffende werkvelden.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de (ex)voorzitters van de beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur is belast met besturen van de Stichting. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen die voor het bereiken van het doel van de Stichting nodig zijn.
De stichting krijgt het beheer over de certificatieschema's Arbeidshygiene, Arbeids & Organisatie deskundigen en Hogere Veiligheidskunde. In de stichting is plaats voor het college van deskundigen-Arbo (hieronder vallen de beroepsgroepen veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen).

Daarnaast tracht de stichting haar doel te bereiken door:
- het bevorderen van een harmonisatie van de certificatie- en registratieschema’s, teneinde een efficiëntie
verhoging te realiseren voor beroepsbeoefenaren die onderhevig zijn aan meerdere van deze schema’s;
- het effectueren van een convenant met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met daarin
het juridische kader voor de taak en de positie van de Stichting;
- het effectueren van een overeenkomst en nadere afspraken met de certificerende instellingen (CI’s),
die de bedoelde certificaties uitvoeren;
- het doen effectueren van een (model)overeenkomst tussen CI en certificaathouder;
- het inrichten en onderhouden van een register van verleende en geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in onderstaande documenten:

- Certificatie-schema Persoonscertificatie Arbeids- en Organisatiedeskundigen
- Regeling Certificatie Opleidingen voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
- Reglement toelating opleidingen
- Erkende opleidingen Arbeids- en Organisatiedeskundigen
- Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage IId : werkveldspecifiek certificatieschema voor het
persoonscertificaat Arbeidshygiënist
- Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage IIe : werkveldspecifiek certificatieschema voor het
persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige
- Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage IIf : werkveldspecifiek certificatieschema voor het
persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige


Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting BCD.